semnatura UE

Tech Nation Digital Skill-UP ID POCU/860/3/12/143033

CNIPMMR 30 ANI

Beneficiar:

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, ce asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

Finanțatorul proiectului este Guvernul României prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, program operațional co-finanțat din Fondul Social European (FSE).

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului Îl reprezintă dobândirea de cunoștințe / competențe / aptitudini celor 315 angajați, ce vor face parte din grupul țintă al proiectului, în vederea alfabetizării digitale prin participarea acestora la cursurile organizate de CNIPMMR.

Obiectivul general al proiectului este în linie cu Obiectivul tematic: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, cu Prioritatea de investiții 10.iii “Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” și cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Obiective Specifice

OS1

Dezvoltarea competențelor în domeniul alfabetizării digitale pentru un număr de 315 angajați din IMM-uri eligibile

OS2

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv

OS3

Susținerea a cel puțin 72 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale

OS4

Promovarea implementării temelor secundare FSE specifice acestui tip de proiect și apel, prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Nord-Vest și Vest care vor implica stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului

Despre PROIECT

Proiectul „Tech Nation Digital Skill-UP” este implementat în perioada 21.10.2022-31.12.2023 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere dezvoltarea competențelor în vederea alfabetizării digitale pentru angajații care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare, Nord-Vest și Vest. 

SPRIJIN PENTRU IMM-URI

Va fi concepută Aplicația (denumită Tech Radar) care va funcționa drept ca o analiză diagnostic, determinând nivelul de digitalizare al întreprinderii analizate și structurată în cel puțin 2 module:

Un modul dedicat chestionarului privind nivelul de digitalizare al întreprinderii – în acest modul se va răspunde la o serie de întrebări astfel încât să poată fi identificat nivelul real de digitalizare din fiecare întreprindere.

Un modul dedicat generării raportului privind nivelul și nevoia de digitalizare a fiecărei întreprinderi:

  • determinarea nevoii de digitalizare a întreprinderii prin evidențierea unor aplicații informatice relevante pentru fiecare componentă a activității întreprinderii (funcțiunile de producție, de vânzare, de management al resurselor umane, etc.),
  • emiterea unor serii de recomandări pentru implementarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Pentru a putea emite cele mai oportune recomandări, echipa proiectului va crea:

  • o baza de date structurată pentru activitățile IMM-urilor;
  • o serie de entități cu care fiecare IMM va putea colabora în vederea dezvoltării de programe de învațăre la locul de muncă;
  • o  mapare a entitaăților relevante din regiunile de implementare vizate de proiect (astfel încât să se asigure o concordanță cât mai bună între nevoile întreprinderilor și potențialul de suport din partea entităților identificate cu ocazia mapării).

Fiecare firma va avea alocat un expert care le va oferi suport permanent în vederea creșterii gradului de digitalizare.

SPRIJIN PENTRU ANGAJAȚI

1. Curs dedicat utilizarii reţelelor sociale personale sau profesionale la nivel elementar

2. Curs dedicat utilizarii serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii

3. Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor online şi a reţelelor de social media în scopuri de marketing şi promovare

 

4. Programe de formare dedicate dezvoltării competenţelor digitale specifice comerţului electronic

5. Programe de formare dedicate securităţii informatice/cibernetice (cu privire la gestionarea documentelor, aplicaţiilor, plăţilor, etc.) 

6. Java

7. Aplicatii mobile

GRUP ȚINTĂ IMM

72 de IMM-uri din regiunile Vest și Nord-Vest care desfasoara activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

GRUP ȚINTĂ ANGAJAȚI

Grupul țintă al proiectului va fi compus din minim 315  angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Din cele 315 de persoane membre ale grupului țintă al proiectului “Tech Nation Digital Skill-UP”:

digital

INFORMATII despre ÎNSCRIERI

Știri

Înscrieri Digital Skill UP
Știri

Înscrieri

Vă invităm să vă înscrieți în cadrul proiectului Tech Nation Digital Skill-up! După completarea acestui formular, un reprezentant al CNIPMMR vă va contacta